Сандра Козомара, ГИС Центар

Проф. др Сања Стојковић, ГИС Центар

Горан Медић, INOVA-geoinformatika, d.o.o., Београд

Војкан Гајовић, GDI GisData, Београд

Александар Анђелковић, TopoGIS d.o.o., Београд

Mr Милош Војиновић, дипл. инж. геод., Момир Митровић, дипл. инж. геод., MapSoft d.o.o., Београд

за најбољи студентски рад

Небојша Пешић

Владимира Зорић

дипл. инж. арх. Александар Аврамовић и мастер инж. ел. Славко Весковић

Јелена Јовановић

Дејан Сандић и Иван Потић, ГИС Центар